Shinkansen Tour|Mt.Fuji, Hakone, Kyoto & Nara 3 Days from Tokyo